965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Teatre itinerant “Aventura prehistòrica”

No et perdes “Aventura Prehistòrica”!
 Demà a les 19:00h, podrem gaudir d’un teatre de carrer, on un paleontòleg intentarà descobrir per què han tornat uns dinosaures a la Terra, juntament amb una tribu cavernícola.
Finança la Diputació d’Alacant mitjançant la convocatòria de la “Campanya de difusió de Música i Teatre. Anualitat 2022”, per import subvencionat de  2.000,00€, corresponent al 100% del cost total de l’actuació.
——
¡No te pierdas “Aventura Prehistórica”!
 Mañana a las 19:00h, podremos disfrutar de un teatro de calle, donde un paleontólogo intentará descubrir por qué han vuelto unos dinosaurios a la Tierra, junto con una tribu cavernícola.
Financia la Diputación de Alicante mediante la convocatoria de la “Campaña de difusión de Música y Teatro. Anualidad 2022”, por importe subvencionado de  2.000,00€, correspondiente al 100% del coste total de la actuación.

Programació musical 2022

Us deixem la programació musical 2022
Anotat i no et perdes cap acte!
Finançat per la Diputació d’Alacant, amb el “Programa Musical 2022”, mitjançant la convocatòria d’ajudes a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals, musicals i escèniques, anualitat 2022, per import subvencionat de 4.500,00€, corresponent al 90,00018% del cost total de l’activitat
——
Os dejamos la programación musical 2022
¡Toma nota y no te pierdas ningún acto!
Financiado por la Diputación de Alicante, con el “Programa Musical 2022”, mediante la convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para la realización de actividades culturales, musicales y escénicas, anualidad 2022, por importe subvencionado de 4.500,00€, correspondiente al 90,00018 % del coste total de la actividad

Instal·lació fanals solars

? Per a millorar la seguretat en camins rurals, l’Ajuntament ha instal·lat ? fanals solars en sis punts dels considerats més problemàtics, per encreuaments o existència de contenidors.

El cost de l’actuació ascendeix a ? 4.493,92 € i ha estat finançada al 100% amb ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la Convocatòria de subvencions per a adquisició i instal·lació de ? lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5000 habitants, anualitat 2021.
—–
? Para mejorar la seguridad en caminos rurales, el Ayuntamiento ha instalado ? farolas solares en seis puntos de los considerados más problemáticos, por cruces o existencia de contenedores.

El coste de la actuación asciende a ? 4.493,92€ y ha sido financiada al 100% con ayuda de la Diputación de Alicante dentro de la Convocatoria de subvenciones para adquisición de ? instalación de luminarias solares en vías y caminos rurales para los municipios de la provincia de Alicante con población inferior a 5000 habitantes, anualidad 2021.

Obres de reforç de pavimentació

?‍♂️OBRES REFORÇ DE PAVIMENTACIÓ
? Ahir l’Alcalde, Cristobal Sala Menargues va signar l’acta de replanteig de les obres de reforç de pavimentació en un tram de Teix i pavimentació parcial del Camí de Relleu, per import de 48.376,39 € ? finançat al ? % per la Diputació d’Alacant, mitjançant la convocatòria per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, anualitat 2021.
Les obres començaran en breu.?‍♂️
—-
?‍♂️OBRAS REFUERZO DE PAVIMENTACIÓN
? Ayer el Alcalde, Cristobal Sala Menargues firmó el acta de replanteo de las obras de refuerzo de pavimentación en un tramo de Teix y pavimentación parcial del Camino de Relleu, por importe de 48.376,39 € ? financiado al ? % por la Diputación de Alicante , mediante la convocatoria para la realización de inversiones en caminos de titularidad municipal a ejecutar por los Ayuntamientos, anualidad 2021.
Las obras empezarán en breve.?‍♂️
 

Instal·lació d’un sistema de cloració automàtic en el Depòsit Rentonar

? Ahir va començar l’obra ? de millora en la infraestructura hidràulica municipal, consistent en la instal·lació d’un sistema de cloració automàtic en el Depòsit Rentonar ?. El cost total ascendeix a 16.003,97 € ? i compta amb subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per import de 13.226,42 € ? a través de la convocatòria de Reparació (línia A) i Primer establiment, reforma o gran reparació (línia ? d’infraestructures hidràuliques que executen les entitats locals, anualitat 2021. ——– ? Ayer comenzó la obra ? de mejora en la infraestructura hidráulica municipal, consistente en la instalación de un sistema de cloración automático en el Depósito Rentonar ?. El coste total asciende a 16.003,97 € ? y cuenta con subvención de la Diputación de Alicante por importe de 13.226,42 € ? a través de la convocatoria de Reparación (línea A) y Primer establecimiento, reforma o gran reparación (línea ? de infraestructuras hidráulicas que ejecuten las entidades locales, anualidad 2021.