965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

AGENDA URBANA-AGENDA 2030 I PLA DE MESURES ANTIFRAU DE LA TORRE DE LES MAÇANES

El Ayuntamiento ha finalizado la elaboración y redacción de la AGENDA URBANA-AGENDA 2030 Y PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE DE TORREMANZANAS.
Se trata de herramientas fundamentales en los próximos años. Tras su aprobación, servirán como planificación estratégica de la acción municipal alineada con los ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible, y posibilitarán el acceso a financiación de la Unión Europea.
El coste del servicio de asistencia técnica en la elaboración y redacción de estos documentos asciende a 14.495,80 €, y ha sido sufragado en su totalidad por la Excma. Diputación de Alicante al amparo de la Convocatoria de Subvenciones a los Ayuntamiento de la Provincia de Alicante para la Redacción de los Planes de Acción Agenda Urbana, Agenda 2030, Planes de Medidas Antifraude y proyecto y/o memorias para su presentación en las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia “España Puede”, Fondos Europeos Next Generation EU para España, anualidad 2022.
——————————–
L’Ajuntament ha finalitzat l’elaboració i redacció de l’AGENDA URBANA-AGENDA 2030 I PLA DE MESURES ANTIFRAU DE LA TORRE DE LES MAÇANES.
Es tracta d’eines fonamentals en els pròxims anys. Després de la seua aprovació, serviran com a planificació estratègica de l’acció municipal alineada amb els ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible, i possibilitaran l’accés a finançament de la Unió Europea.
El cost del servei d’assistència tècnica en l’elaboració i redacció d’aquests documents ascendeix a 14.495,80 €, i ha sigut sufragat íntegrament per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la Convocatòria de Subvencions als Ajuntament de la Província d’Alacant per a la Redacció dels Plans d’Acció Agenda Urbana, Agenda 2030, Plans de Mesures Antifrau i projecte i/o memòries per a la seua presentació en les convocatòries del Pla de Recuperació, Transformació i resilencia “Espanya Pot”, Fons Europeus Next Generation EU per a Espanya, anualitat 2022.

taller gratuït impartit pel ACTEI Alacantí, “Com puc millorar el meu currículum”

No saps com millorar el teu currículum? Inscriu-te en el taller gratuït impartit pel ACTEI Alacantí, “Com puc millorar el meu  currículum”, el pròxim 16 de novembre de 10h a 14h a l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes.
——
¿No sabes como mejorar tu currículum? Inscríbete en el taller gratuito impartido por el ACTEI Alacantí, “Como puedo mejorar mi  currículum”, el próximo 16 de noviembre de 10h a 14h en el Ayuntamiento de Torremanzanas.

Calendari dels tallers que realitzarà el ACTEI

?Us presentem el calendari dels tallers que realitzarà el ACTEI Alacantí en el nostre municipi, pròximament indicarem el termini d’inscripció en cadascun dels ?‍? cursos.
——
?Os presentamos el calendario de los talleres que realizará el ACTEI Alacantí en nuestro municipio, próximamente indicaremos el plazo de inscripción en cada uno de los ?‍? cursos.

Ajuda destinada als costos municipals energètics de 2021 i 2022

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ajuda de 17.817,20€ destinada a costos municipals energètics de 2021 i 2022, a l’empara de la Convocatòria de subvencions dineràries dirigides a municipis de la Província amb població inferior a 10.000 habitants per a sufragar els costos derivats de la crisi energètica.

La Excma. Diputación Provincial de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas ayuda de 17.817,20€ destinada a costes municipales energéticos de 2021 y 2022, al amparo de la Convocatoria de subvenciones dinerarias dirigidas a municipios de la Provincia con población inferior a 10.000 habitantes para sufragar los costes derivados de la crisis energética.

Assaig d’enviament d’alertes a mòbils ES-ALERT

Assaig d’enviament d’alertes a mòbils ES-ALERT
La data de realització a la Comunitat Valenciana serà el pròxim 27 d’Octubre de 2022.
Sonarà un xiulet en alguns telèfons mòbils, anunciant que es tracta d’un missatge de prova del sistema d’alertes de protecció civil per a assegurar que funciona correctament.
La tecnologia ES-ALERT permet a les autoritats de Protecció Civil enviar missatges d’alerta als telèfons mòbils localitzats en una àrea afectada per una emergència o catàstrofe.
Ensayo de envío de alertas a móviles ES-ALERT
La fecha de realización en la Comunidad Valenciana será el próximo 27 de Octubre de 2022.
Sonará un pitido en algunos teléfonos móviles, anunciando que se trata de un mensaje de prueba del sistema de alertas de protección civil para asegurar que funciona correctamente.
La tecnología ES-ALERT permite a las autoridades de Protección Civil enviar mensajes de alerta a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe.

Campanya de vacunació contra la GRIP

La Campanya de vacunació contra la GRIP ha començat.
Pregunta en el Centre de Salut per a més informació.
La Campaña de vacunación contra la GRIPE ha comenzado.
Pregunta en el Centro de Salud para más información.