965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Instalación farolas solares

📌 Per a millorar la seguretat en camins rurals, l’Ajuntament ha instal·lat 💡 fanals solars en sis punts dels considerats més problemàtics, per encreuaments o existència de contenidors.

El cost de l’actuació ascendeix a 💵 4.493,92 € i ha estat finançada al 100% amb ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la Convocatòria de subvencions per a adquisició i instal·lació de 💡 lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5000 habitants, anualitat 2021.
—–
📌 Para mejorar la seguridad en caminos rurales, el Ayuntamiento ha instalado 💡 farolas solares en seis puntos de los considerados más problemáticos, por cruces o existencia de contenedores.

El coste de la actuación asciende a 💵 4.493,92€ y ha sido financiada al 100% con ayuda de la Diputación de Alicante dentro de la Convocatoria de subvenciones para adquisición de 💡 instalación de luminarias solares en vías y caminos rurales para los municipios de la provincia de Alicante con población inferior a 5000 habitantes, anualidad 2021.

Obras de refuerzo de pavimentación

👷‍♂️OBRES REFORÇ DE PAVIMENTACIÓ
📌 Ahir l’Alcalde, Cristobal Sala Menargues va signar l’acta de replanteig de les obres de reforç de pavimentació en un tram de Teix i pavimentació parcial del Camí de Relleu, per import de 48.376,39 € 💵 finançat al 💯 % per la Diputació d’Alacant, mitjançant la convocatòria per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, anualitat 2021.
Les obres començaran en breu.👷‍♂️
—-
👷‍♂️OBRAS REFUERZO DE PAVIMENTACIÓN
📌 Ayer el Alcalde, Cristobal Sala Menargues firmó el acta de replanteo de las obras de refuerzo de pavimentación en un tramo de Teix y pavimentación parcial del Camino de Relleu, por importe de 48.376,39 € 💵 financiado al 💯 % por la Diputación de Alicante , mediante la convocatoria para la realización de inversiones en caminos de titularidad municipal a ejecutar por los Ayuntamientos, anualidad 2021.
Las obras empezarán en breve.👷‍♂️

Instalación sistema de cloración automático en el Depósito Rentonar

📌 Ahir va començar l’obra 👷 de millora en la infraestructura hidràulica municipal, consistent en la instal·lació d’un sistema de cloració automàtic en el Depòsit Rentonar 💦. El cost total ascendeix a 16.003,97 € 💵 i compta amb subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per import de 13.226,42 € 💵 a través de la convocatòria de Reparació (línia A) i Primer establiment, reforma o gran reparació (línia 😎 d’infraestructures hidràuliques que executen les entitats locals, anualitat 2021.
——–
📌 Ayer comenzó la obra 👷 de mejora en la infraestructura hidráulica municipal, consistente en la instalación de un sistema de cloración automático en el Depósito Rentonar 💦. El coste total asciende a 16.003,97 € 💵 y cuenta con subvención de la Diputación de Alicante por importe de 13.226,42 € 💵 a través de la convocatoria de Reparación (línea A) y Primer establecimiento, reforma o gran reparación (línea 😎 de infraestructuras hidráulicas que ejecuten las entidades locales, anualidad 2021.

Obras de adecuación y reparación de los caminos Sirvent, Ibi y Montagut

📌 Dilluns passat 13 de setembre, es van iniciar les obres d’adequació i reparació dels camins Sirvent, Ibi i Montagut, les obres són finançades al 100% per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant el “Plan + Cerca 2020” , per a Línies d’actuació d’Inversions de l’Àrea de Cooperació, per import total de 47.768,68 euros 💵.
——–
📌 El pasado lunes 13 de septiembre, se iniciaron las obras de adecuación y reparación de los caminos Sirvent, Ibi y Montagut, las obras son financiadas al 100 % por la Diputación de Alicante , mediante el “Plan + Cerca 2020” , para Líneas de actuación de Inversiones del Área de Cooperación, por importe total de 47.768,68 euros 💵.

¿Estás interesad@ en el Taller de rehabilitación a domicilio (con carácter temporal)?.

📌 Estàs interesseu@ en el Taller de rehabilitació a domicili (amb caràcter temporal)?.
Informa’t de la documentació requerida i pots presentar-ho per la 💻 seu electrònica de l’Ajuntament o en les oficines.
 Finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments, EATIM i Mancomunitats, per a promoció social, equipament i vehicles, anualitat 2021, per a “Taller de rehabilitació a domicili per a persones dependents”, per import subvencionat de 💵 3.118,00 €.
—–
📌 ¿Estás interesad@ en el Taller de rehabilitación a domicilio (con carácter temporal)?.
Infórmate de la documentación requerida y puedes presentarlo por la 💻 sede electrónica del Ayuntamiento o en las oficinas.
 Financiado por la Diputación de Alicante , mediante la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, EATIM y Mancomunidades, para promoción social, equipamiento y vehículos, anualidad 2021, para “Taller de rehabilitación a domicilio para personas dependientes”, por importe subvencionado de 💵 3.118,00 €.