965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
? Per a millorar la seguretat del municipi ?, s’han renovat ? l’enllumenat públic de la c/ J Rovira i instal·lació autònoma en diversos punts del municipi ?.
El pressupost d’execució ascendeix a 42.955,10€ ? i ha sigut finançat al ?% amb ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant mitjançant la convocatòria “Concessió de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla +A prop 2020”, publicat en el BOP núm. 182
——
? Para mejorar la seguridad del municipio ?, se han renovado el ? alumbrado público de la c/ J Rovira e instalación autónoma en varios puntos del municipio ?.
El presupuesto de ejecución asciende a 42.955,10€ ? y ha sido financiado al ?% con ayuda de la Diputación de Alicante mediante la convocatoria “Concesión de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan +CERCA 2020”, publicado en el BOP nº 182