965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
📌 Per a millorar la seguretat del municipi 🏡, s’han renovat 💡 l’enllumenat públic de la c/ J Rovira i instal·lació autònoma en diversos punts del municipi 🏡.
El pressupost d’execució ascendeix a 42.955,10€ 💵 i ha sigut finançat al 💯% amb ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant mitjançant la convocatòria “Concessió de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla +A prop 2020”, publicat en el BOP núm. 182
——
📌 Para mejorar la seguridad del municipio 🏡, se han renovado el 💡 alumbrado público de la c/ J Rovira e instalación autónoma en varios puntos del municipio 🏡.
El presupuesto de ejecución asciende a 42.955,10€ 💵 y ha sido financiado al 💯% con ayuda de la Diputación de Alicante mediante la convocatoria “Concesión de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan +CERCA 2020”, publicado en el BOP nº 182