965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

L’Ajuntament ha finalitzat treballs d’Apedaçament en Camins Rabosina i Colomer. El cost de l’actuació ascendeix a 7.492,32 € i ha sigut finançat íntegrament per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant mitjançant ajuda concedida a l’empara de la Convocatòria de Subvencions a favor d’Ajuntaments i Entitats Locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial. Anualitat 2022.

El Ayuntamiento ha finalizado trabajos de Bacheo en Caminos Rabosina y Colomer.El coste de la actuación asciende a 7.492,32 € y ha sido financiado íntegramente por la Excma. Diputación Provincial de Alicante mediante ayuda concedida al amparo de la Convocatoria de Subvenciones a favor de Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia de Alicante con población inferior a 5.000 habitantes, para reparaciones y conservación de caminos de titularidad no provincial. Anualidad 2022.