965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Finaliza la instalación y adecuación de parques infantiles

📌Finalitza la instal·lació i adequació de parcs infantils en l’Av. Espanya, C/ Santa Ana i parc municipal de la Torre de les Maçanes; el cost ascendeix a 💵 35.651,79 €, finançats al 100% per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, al costat dels honoraris de redacció del projecte per import de 💵 1.198,38 €, ascendint a un total finançat de 💵 36.850,17 €, mitjançant la convocatòria “Concessió de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla +A prop 2020”.
———-
📌Finaliza la instalación y adecuación de parques infantiles en la Avda. España, C/ Santa Ana y parque municipal de Torremanzanas; el coste asciende a 💵 35.651,79 €, financiados al 100 % por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, junto a los honorarios de redacción del proyecto por importe de 💵 1.198,38 €, ascendiendo a un total financiado de 💵 36.850,17 €, mediante la convocatoria “Concesión de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan +CERCA 2020”

Anuncio concesión subvención

📌Han finalitzat obres de reforç de paviment en un tram del camí Teix i pavimentació parcial del Camí Relleu, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. L’entitat provincial també ha subvencionat al 💯% l’import dels honoraris de redacció de Projecte Tècnic i la Direcció Tècnica i coordinació de Seguretat i Salut, per un import total de 💵 2.439,14 €.
——–
📌Han finalizado obras de refuerzo de pavimento en un tramo del camino Teix y pavimentación parcial del Camino Relleu, financiadas por la Diputación de Alicante. La entidad provincial también ha subvencionado al 💯% el importe de los honorarios de redacción de Proyecto Técnico y la Dirección Técnica y coordinación de Seguridad y Salud, por un importe total de 💵 2.439,14 €.

Instalación farolas solares

📌 Per a millorar la seguretat en camins rurals, l’Ajuntament ha instal·lat 💡 fanals solars en sis punts dels considerats més problemàtics, per encreuaments o existència de contenidors.

El cost de l’actuació ascendeix a 💵 4.493,92 € i ha estat finançada al 100% amb ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la Convocatòria de subvencions per a adquisició i instal·lació de 💡 lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5000 habitants, anualitat 2021.
—–
📌 Para mejorar la seguridad en caminos rurales, el Ayuntamiento ha instalado 💡 farolas solares en seis puntos de los considerados más problemáticos, por cruces o existencia de contenedores.

El coste de la actuación asciende a 💵 4.493,92€ y ha sido financiada al 100% con ayuda de la Diputación de Alicante dentro de la Convocatoria de subvenciones para adquisición de 💡 instalación de luminarias solares en vías y caminos rurales para los municipios de la provincia de Alicante con población inferior a 5000 habitantes, anualidad 2021.

Anuncio concesión subvención RSU

📌 L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes ajuda de 3.669,34 € 💵 per al servei municipal de recollida i transport de residus en el període d’1 any.
Convocatòria de subvencions dineràries per a sufragar part dels costos de recollida i transport de residus domèstics, destinades a mancomunitats de municipis, així com a municipis de menys de 4.000 habitants no mancomunats.
——–
📌 La @Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas ayuda de 3.669,34 € 💵 para el servicio municipal de recogida y transporte de residuos en el período de 1 año.
Convocatoria de subvenciones dinerarias para sufragar parte de los costes de recogida y transporte de residuos domésticos, destinadas a mancomunidades de municipios, así como a municipios de menos de 4.000 habitantes no mancomunados.

Obras de refuerzo de pavimentación

👷‍♂️OBRES REFORÇ DE PAVIMENTACIÓ
📌 Ahir l’Alcalde, Cristobal Sala Menargues va signar l’acta de replanteig de les obres de reforç de pavimentació en un tram de Teix i pavimentació parcial del Camí de Relleu, per import de 48.376,39 € 💵 finançat al 💯 % per la Diputació d’Alacant, mitjançant la convocatòria per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, anualitat 2021.
Les obres començaran en breu.👷‍♂️
—-
👷‍♂️OBRAS REFUERZO DE PAVIMENTACIÓN
📌 Ayer el Alcalde, Cristobal Sala Menargues firmó el acta de replanteo de las obras de refuerzo de pavimentación en un tramo de Teix y pavimentación parcial del Camino de Relleu, por importe de 48.376,39 € 💵 financiado al 💯 % por la Diputación de Alicante , mediante la convocatoria para la realización de inversiones en caminos de titularidad municipal a ejecutar por los Ayuntamientos, anualidad 2021.
Las obras empezarán en breve.👷‍♂️