965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Ayuda a la compra de vivendas para personas jóvenes 2022

Ajudes per a la #comprajoven en municipis xicotets i/o en risc de despoblació
termini finalització: el 30 de setembre
https://habitatge.gva.es/…/bases-i-convocatòria-xicotets
Requisits:
Persones joves de fins a 35 anys d’edat
Ingressos iguals o inferiors a 3 IPREM
Que en aquest any hagen adquirit un habitatge amb contracte de reserva, amb compromís de compra des del 1/1 fins al 30/9 o amb contracte de compravenda pendent de formalitzar
L’ajuda suposarà el 20% del valor de l’adquisició de l’habitatge i no superarà els 120.000 euros
 
—–
 
Ayudas para la #comprajoven en municipios pequeños y/o en riesgo de despoblación
plazo finalización: el 30 de septiembre
https://habitatge.gva.es/…/bases-i-convocatoria-xicotets
Requisitos:
Personas jóvenes de hasta 35 años de edad
Ingresos iguales o inferiores a 3 IPREM
Que en este año hayan adquirido una vivienda con contrato de reserva, con compromiso de compra desde el 1/1 hasta el 30/9 o con contrato de compraventa pendiente de formalizar
La ayuda supondrá el 20% del valor de la adquisición de la vivienda y no superará los 120.000 euros

GUÍA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA

GUIA PER A GARANTIR EL DRET A L’HABITATGE

 
Tens dubtes sobre les mesures per en matèria d’habitatge que s’estan duent a terme durant l’emergència generada per la pandèmia de la #COVID19?
 
No et preocupes, per a resoldre-les s’ha editat una guia amb totes les ajudes i novetats de la Generalitat Valenciana i del govern estatal. Descarrega-la ací!
 
 
——
 
GUÍA PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
 
¿Tienes dudas sobre las medidas por en materia de vivienda que se están llevando a cabo durante la emergencia generada por la pandemia de la #COVID19?
 
No te preocupes, para resolverlas se ha editado una guía con todas las ayudas y novedades de la Generalitat Valenciana y del gobierno estatal. ¡Descárgala aquí!