965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Els dies 14,15 i 16 de febrer s’han triturat les restes de poda i jardineria de la campanya de recollida del 12 de gener al 9 de febrer.
El cost del servei ascendeix a 1.796,85 € i ha sigut finançat íntegrament mitjançant subvenció concedida en data 21.11.2022 per la Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara de la convocatòria de subvencions per al servei de trituració de restes de poda agrícola i jardineria per a municipis i entitats locals menors amb població menor o igual a 10.000 habitants (anualitat 2022), import 2.395,08 €.
——————————————–
Los días 14,15 y 16 de febrero se han triturado los restos de poda y jardinería de la campaña de recogida del 12 de enero al 9 de febrero.
El coste del servicio asciende a 1.796,85 € y ha sido financiado íntegramente mediante subvención concedida en fecha 21.11.2022 por la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, al amparo de la convocatoria de subvenciones para el servicio de trituración de restos de poda agrícola y jardinería para municipios y entidades locales menores con población menor o igual a 10.000 habitantes (anualidad 2022), importe 2.395,08 €.