965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Recomendaciones coronavirus

Amb motiu de la recent publicació, al diari informació, d’una notícia en relació amb la detecció d’un cas de coronavirus en el poble, volem informar que la persona infectada es troba aïllada en casa i monitoritzada per metges de l’hospital de Sant Joan.

En qualsevol cas, volem recordar les recomanacions de la Generalitat Valenciana pel que fa al coronavirus i preguem, a tota persona que tinga símptomes (tos, febra o sensació de falta d’aire) o que haja viatjat, en les darreres setmanes, a algun dels països de risc, que telefone al 900 300 555 a fi de rebre una valoració de la seua situació.

===============================================

Con motivo de la reciente publicación, en el diario información, de una noticia en relación con la detección de un caso de coronavirus en el pueblo, queremos informar que la persona infectada se encuentra aislada en casa y monitorizada por médicos del hospital de San Juan.

En cualquier caso, queremos recordar las recomendaciones de la Generalidad Valenciana con respecto al coronavirus y rogamos, a toda persona que tenga síntomas (tos, fiebre o sensación de falta de aire) o que haya viajado, en las últimas semanas, a alguno de los países de riesgo, que telefonee al 900 300 500 con la finalidad de recibir una valoración de su situación.

Recomanacions coronavirus