965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Informem de l’obtenció d’una subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per a la finançar la despesa de Serveis Socials d’Atenció Primària de 2022.
Per Decret de la Sra. Diputada de Serveis Socials i Igualtat de 23 de novembre de 2022, s’ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes la quantitat de 17.089 € per a sufragar la citada despesa.
Informamos de la obtención de una subvención de la Excma. Diputación de Alicante para la financiar el gasto de Servicios Sociales de Atención Primaria de 2022.
Por Decreto de la Sra. Diputada de Servicios Sociales e Igualdad de 23 de noviembre de 2022, se ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas la cantidad de 17.089 € para sufragar el citado gasto.