965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
? Els pròxims dies començaran les obres ?‍♂️?‍♀️ de reforç de talús en l’Av. País Valencià amb el parc municipal. L’obra juntament amb el projecte de l’obra, ascendeixen a un import global de ? 124.899,93 €, finançats per ? 118.654,93 €, corresponents al 94,99% del pressupost, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant la convocatòria “Pla Provincial de cooperació a obres i serveis municipals 2020-2023 (PLANIFICA)”.
——-
? Los próximos días empezarán las obras ?‍♂️?‍♀️ de refuerzo de talud en la Avda. País Valencià con el parque municipal. La obra junto con el proyecto de la obra, ascienden a un importe global de ? 124.899,93€ , financiados por ? 118.654,93 €, correspondientes al 94,99% del presupuesto, por la Diputación de Alicante , mediante la convocatoria “Plan Provincial de cooperación a obras y servicios municipales 2020-2023 (PLANIFICA)”.