965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

L’Excma. Diputación de Alicante redactarà un projecte denominat “PROVEÏMENT A DISSEMINATS SENSE CONNEXIÓ AMB LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A LA TORRE DE LES MAÇANES” amb un cost de 15.500,00€, que correspon al 100% del cost total d’Honoraris de Redacció de Projecte i Assistències Tècniques.

Aquesta activitat és objecte de l’ajuda concedida a l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes per Decret de la Diputada Provincial de Cicle Hídric de data 9 d’agost de 2022, a l’empara de la convocatòria de subvencions a favor de municipis per a la redacció, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, de Plans directors de sanejament i pluvials (Línia 1) i Projectes de proveïment a disseminats sense connexió amb la xarxa de distribució (Línia 2) (*ADCH), exercici 2022.