965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? Per a millorar la seguretat en camins rurals, l’Ajuntament ha instal·lat ? fanals solars en sis punts dels considerats més problemàtics, per encreuaments o existència de contenidors.

El cost de l’actuació ascendeix a ? 4.493,92 € i ha estat finançada al 100% amb ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la Convocatòria de subvencions per a adquisició i instal·lació de ? lluminàries solars en vies i camins rurals per als municipis de la província d’Alacant amb població inferior a 5000 habitants, anualitat 2021.
—–
? Para mejorar la seguridad en caminos rurales, el Ayuntamiento ha instalado ? farolas solares en seis puntos de los considerados más problemáticos, por cruces o existencia de contenedores.

El coste de la actuación asciende a ? 4.493,92€ y ha sido financiada al 100% con ayuda de la Diputación de Alicante dentro de la Convocatoria de subvenciones para adquisición de ? instalación de luminarias solares en vías y caminos rurales para los municipios de la provincia de Alicante con población inferior a 5000 habitantes, anualidad 2021.