965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

La Junta de la Mancomunitat de la Bonaigua, en sessió ordinària de l’òrgan plenari celebrada el dia 07.06.2022, va acordar iniciar el procediment de modificació dels estatuts que regulen dita Mancomunitat.

Pots consultar l’edicte de l’aprovació inicial en el tauler d’anuncis de la web o a l’Ajuntament.

——–

La Junta de la Mancomunitat de la Bonaigua, en sesión ordinaria del órgano plenario celebrada el día 07.06.2022, acordó iniciar el procedimiento de modificación de los estatutos que regulan dicha Mancomunitat.

Puedes consultar el edicto de la aprobación inicial en el tablón de anuncios de la web o en el Ayuntamiento.