965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Recordem que a partir d’aquest diumenge 26 d’abril els menors de 14 anys podran eixir a realitzar un passeig complint una sèrie de condicions:
✅ L’horari permés serà de 9 a 21 hores, encara que es recomana evitar les hores punta.
✅ Cada dia els xiquets podran estar, com a màxim, una hora al carrer.
❌ No podran allunyar-se més d’un quilòmetre del seu domicili.
✅ Els menors hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta, que visca amb ells habitualment. Pot ser un germà major d’edat.
✅ Cada persona adulta podrà acompanyar un màxim de tres menors.
✅ Els menors podran córrer o fer exercici i jugar, a més poden traure al carrer els seus joguets.
❌ En les àrees urbanes, no podran estar en parcs ni jocs infantils.
✅ En les àrees rurals, podran passejar pels camps o els boscos.
❌ Els xiquets o adolescents que tinguen febre o altres símptomes relacionats amb la Covid-19 o els que estiguen en quarantena no podran eixir a la via pública.
✅ Els xiquets i xiquetes com els adults quan es troben en espais públics hauran de respectar les mesures de distància social.

Els menors d’edat, que posseïsquen entre 14 i 18 anys podran eixir al carrer en les mateixes condicions que els adults, és a dir, a supermercats, farmàcies o quioscos de venda de premsa, sempre hauran de comptar amb el permís dels pares.

—-

Recordamos que a partir de este domingo 26 de abril los menores de 14 años podrán salir a realizar un paseo cumpliendo una serie de condiciones:
✅ El horario permitido será de 9 a 21 horas, aunque se recomienda evitar las horas punta.
✅ Cada día los niños podrán estar, como máximo, una hora en la calle.
❌ No podrán alejarse más de un kilómetro de su domicilio.
✅ Los menores tendrán que ir acompañados de una persona adulta, que viva con ellos habitualmente. Puede ser un hermano mayor de edad.
✅ Cada persona adulta podrá acompañar un máximo de tres menores.
✅ Los menores podrán correr o hacer ejercicio y jugar, además pueden sacar en la calle sus juguetes.
❌ En las áreas urbanas, no podrán estar en parques ni juegos infantiles.
✅ En las áreas rurales, podrán pasear por los campos o los bosques.
❌ Los niños o adolescentes que tengan fiebre u otros síntomas relacionados con la Covid-19 o los que estén en cuarentena no podrán salir a la vía pública.
✅ Los niños y niñas como los adultos cuando se encuentren en espacios públicos deberán respetar las medidas de distancia social.
Los menores de edad, que posean entre 14 y 18 años podrán salir a la calle en iguales condiciones que los adultos, es decir, a supermercados, farmacias o quioscos de venta de prensa, siempre tendrán que contar con el permiso de los padres.