965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?Una vegada finalitzat l’exercici 2021, podem informar-vos que pel cost del servei de Treballadora Social, que ascendeix a ?15.622,69 €, l’Ajuntament rebrà ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per un import de ? 10.457,26 €, subvenció nominativa per a serveis socials d’atenció primària concedida per Decret de la Sra. Diputada de Serveis Socials d’Igualtat núm. 2007, de 26 de maig de 2021
———-
? Una vez finalizado el ejercicio 2021, podemos informaros que por el coste del servicio de Trabajadora Social, que asciende a ? 15.622,69 €, el Ayuntamiento recibirá ayuda de la Excma. Diputación Provincial de Alicante por un importe de ? 10.457,26 €, subvención nominativa para servicios sociales de atención primaria concedida por Decreto de la Sra. Diputada de Servicios Sociales de Igualdad nº 2007, de 26 de mayo de 2021