965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Ajudes per a finançar els costs fixes d’inclusió en el RETA
? Persones beneficiàries: persones treballadores autònomes de municipis <5.000 habitants que hagen cotitzat o estiguen en condicions de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompidament (alta entre l’01/01/2017 i el 31.12.2019)
? Cobertura: 2.600 € (caràcter general), 2.800 € (dones) o 3.000 € (dones víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat 33% o superior, persones víctimes del terrorisme o persones amb 48 anys o més)
? Límit de sol·licitud: 06/05/2022
? Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3185.pdf
? Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3301.pdf
——–
Ayudas para financiar los costes fijos de inclusión en el RETA
? Personas beneficiarias: personas trabajadoras autónomas de municipios <5.000 habitantes que hayan cotizado o esten en condiciones de cotizar al menos tres años hasta un máximo de cinco años ininterrumpidamente (alta entre el 01/01/2017 y el 31.12.2019)
? Cobertura: 2.600 € (carácter general), 2.800 € (mujeres) o 3.000 € (mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad 33% o superior, personas víctimas de terrorismo o personas con 48 años o más)
? Límite de solicitud: 06/05/2022
? Convocatoria: https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3185.pdf
? Extracto: https://dogv.gva.es/datos/2022/04/19/pdf/2022_3301.pdf