965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ha fet tasques de  desbrossament de cunetes i voreres en els camins rurals de Carrascal, Colomer i Montagut, finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant mitjançant la línia 2 dins de la Convocatòria de subvencions per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2022, per import de  2.491,39 euros, corresponents al 100% del cost.
—–
El Ayuntamiento de Torremanzanas ha hecho tareas de  desbroce de cunetas y arcenes en los caminos rurales de Carrascal, Colomer y Montagut, financiado por la Excma. Diputación Provincial de Alicante mediante la línea 2 dentro de la Convocatoria de subvenciones para reparaciones y conservación de caminos de titularidad no provincial, anualidad 2022, por importe de  2.491,39 euros, correspondientes al 100% del coste.