965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
🏛 L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes realitzarà les següents actuacions:
📌 Desbrossament mecanitzat de vorals i cunetes en trams de diversos camins rurals (“Montagut, Barranc d´Horta, Carrascal i Relleu” ), el cost total ascendeix a 2.491,39 €. 💸
📌 Pegats camí d’Alacant, amb un cost total de 4.994,88 €. 💸
Les actuacions seran finançades al 100% amb l’ajuda de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant a l’empara de la convocatòria de subvencions a favor d’Ajuntaments i Entitats Locals de la província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial, anualitat 2021, corresponents a la línia 1 i 2 del primer període.
——
🏛 El Ayuntamiento de Torremanzanas realizará las siguientes actuaciones:
📌 Desbroce mecanizado de arcenes y cunetas en tramos de varios caminos rurales (“Montagut, Barranc d´Horta, Carrascal y Relleu” ), el coste total asciende a 2.491,39 €. 💸
📌 Bacheo camino Alicante, con un coste total de 4.994,88 €. 💸
Las actuaciones serán financiadas al 100 % con la ayuda de la Diputación de Alicante al amparo de la convocatoria de subvenciones a favor de Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia de Alicante con población inferior a 5.000 habitantes para reparaciones y conservación de caminos de titularidad no provincial, anualidad 2021, correspondientes a la línea 1 y 2 del primer periodo.