965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Esdeveniment finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara del ‘’ Conveni de Col·laboració subscrit el 13 de juliol de 2021, per a conservació, manteniment, reparació i altres treballs tècnics del Museu de la Casa Alta. ”. Import concedit: 100% de les despeses.